Qing Shi Huang Fei Profile - WallaceHuo (霍建华) - For International Fans

Title: 倾世皇妃 / Qing Shi Huang Fei 
Genre: Romance, period drama
Episodes: 42
Broadcast network: Hunan TV
Broadcast period: 2011-Sep-30 start
Opening theme song: Qing Shi Huang Fei (倾世皇妃) by Ruby Lin
Ending theme song: Qing Ting Wo (傾聽我) by Ruby Lin
Insert song: Qing Shi (倾世) by Wallace Huo
Original writing (novel): Qing Shi Huang Fei by Murong Yan Er (慕容湮儿)
Screenwriter: Zhang Ying Jun (张英俊), Shao Si Han (邵思涵)
Producer: Gao Xi Xi, Ruby Lin, Ouyang Chang Lin, Liu Xiang Qun, Poon Man Kit (潘文杰), et al.
Director: Lin Feng (林峰), Liang Xin Quan (梁辛全)

Synopsis:
Qing Shi Huang Fei is an adaptation of a novel written by Mu Rong Yan Er. Set in the chaotic and blood-stained "Five Dynasties and Ten Kingdoms" period, the story follows Ma Fu Ya (Ruby Lin), the beautiful princess of the Kingdom of Chu, who seeks to take revenge and revive her perished state.

On her journey, she is caught up in the affections of two supreme rulers, Qi You (Yan Kuan), the ruler of the Kingdom of Shu, and Lian Cheng (Wallace Huo), the ruler of the Kingdom of Northern Han.

Thrown into the dark reality of the royal harem, Fu Ya finds herself entangled in schemes and betrayal, and she learns that in order to survive, she must fight back.

With interests and kingdoms at stake, when love and power collides, which will be chosen over the other?

Cast: 
Ruby Lin (林心如) as Ma Fu Ya / Pan Yu / Concubine Mei / Queen Di (马馥雅/潘玉/梅妃/蒂皇妃)
Yan Kuan (严宽) as Meng Qi You (Crown Prince) (孟祈佑)
Wallace Huo (霍建华) as Liu Lian Cheng (刘连城) [Guest Appearance]
Tony Yang (杨佑宁) as Liu Lian Xi (刘连曦)
Hong Xiao Ling (洪小玲) as Ma Xiang Yun (马湘云)
Kara Hui (惠英红) as Du Fei Hong (Empress Du) (杜飞虹)
Dai Chun Rong (戴春荣) as Dowager Gudu (独孤太后)
Wang Lin (王琳) as Han Shao Yi (韩昭仪)
Wang Yu (王雨) as as Meng Qi Yun (孟祈殒)
Liu Tao (刘涛) as Wen Jing Ruo (Lady Jing) (温静若)
Zheng Kai (郑凯) as Han Ming (韩冥)
Mao Zi Jun (茅子俊) as Ma Du Yun (马度云)
Liu Zi Jiao (刘梓娇) as Liu Lian Si (刘连思)
Miao Jun Hao as Hua Gong Gong (Eunuch Hua)
Qiu Shuang (邱爽) as Qi Xing
Jiang Kai as Meng Zhi Xiang (Emperor)
Yang Kai Chun (杨凯淳) as Yun Zhu (云珠)
Hao Ze Jia (郝泽嘉) as Du Wan
Chen Chen (晨辰) as Su Yao Kang
Qun Zhi as Li Mu Yi (Empress of Chu)
Liu Yong (刘永) as Ma Yin (King of Chu) 
Du Jun Ze as Yi Bing
Hao Luo Fan (郝洛钒) as Xiao Xin Gan
Zhang Xiao Chen as Shen Zhi
Zhou Yi Wei as Chai Rong
Sun Xi (孙熙) as Mo Chou
Chen Xi (陈曦) as Li Fei  
Wu Xin (吴昕) as palace maid (宫女) 


Powered by SmugMug Log In